• میدان وردگ: یک تانگ و2 رینجر درسیدآباد نابود وشمارزیاد عسکر کشته وزخمی شدند

  میدان وردگ: یک تانگ و2 رینجر درسیدآباد نابود وشمارزیاد عسکر کشته وزخمی شدند

  خبرمهم: معاون اداری ولایت قندز، در خان آباد کشته ویک قومندان مهم اربکی زخمی ومدیر اداری قومندانی امنیه اسیر گرفته شد

  خبرمهم: معاون اداری ولایت قندز، در خان آباد کشته ویک قومندان مهم اربکی زخمی ومدیر اداری قومندانی امنیه اسیر گرفته شد

  خبرمهم: بشمول 2 قومندان 8 تن اربکی در جاجی میدان خوست کشته و10 تن دیگر زخمی شدند

  خبرمهم: بشمول 2 قومندان 8 تن اربکی در جاجی میدان خوست کشته و10 تن دیگر زخمی شدند

  هرات : 21 تن اربکی در کشک کهنه با سلاح و مهمات بمجاهدین تسلیم شدند

  هرات : 21 تن اربکی در کشک کهنه با سلاح و مهمات بمجاهدین تسلیم شدند

  آری أمیرالمؤمنین شهید شد اما …..

  آری أمیرالمؤمنین شهید شد اما …..

  خبرمهم: بشمول ساختمان ولسوالی حصارک ننگرها،4 تانگ و5 عراده رینجر نابود و17 تن پولیس کشته وزخمی شدند

  خبرمهم: بشمول ساختمان ولسوالی حصارک ننگرها،4 تانگ و5 عراده رینجر نابود و17 تن پولیس کشته وزخمی شدند

  میدان وردگ: یک تانگ و2 رینجر درسیدآباد نابود وشمارزیاد عسکر کشته وزخمی شدندخبرمهم: معاون اداری ولایت قندز، در خان آباد کشته ویک قومندان مهم اربکی زخمی ومدیر اداری قومندانی امنیه اسیر گرفته شدخبرمهم: بشمول 2 قومندان 8 تن اربکی در جاجی میدان خوست کشته و10 تن دیگر زخمی شدندهرات : 21 تن اربکی در کشک کهنه با سلاح و مهمات بمجاهدین تسلیم شدندآری أمیرالمؤمنین شهید شد اما …..خبرمهم: بشمول ساختمان ولسوالی حصارک ننگرها،4 تانگ و5 عراده رینجر نابود و17 تن پولیس کشته وزخمی شدند


  تبصره

  ملت نباید شکار دسیسه های اشغالگران گردند!

  ملت نباید شکار دسیسه های اشغالگران گردند!

    از چند روز بدینسو بر سر یک پروژهء برقی بنام توتاپ در مناطق مختلف کشور نفاق ها و تنفرات قومی، سمتی و مذهبی اوج گرفته است، که در تاریخ سیاسی افغانستان مثال آن دیده نمیشود. همهء اینها به اشارهء اشغالگران و تحت نظارت ادارهء دست نشانده به این خاطر صورت می گیرد که از یکسو جلو


  Begin to build your home page by use widgets (slider,Category Box...etc) in widgets page